அனைத்தையும் சுமக்காதே - ஜென் கதைகள் (Zen Stories) அனைத்தையும் சுமக்காதே - ஜென் கதைகள் (Zen Stories) Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5
நன்மை தீமை : சூழ்நிலை கதை | Good and Bad Situation Story நன்மை தீமை : சூழ்நிலை கதை  | Good and Bad Situation Story Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5

கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story

March 22, 2017
நாம் எவ்வழியோ மக்களும் அவ்வழி அது ஓர் அழகிய நகரம். அந்த நகரத்தின்  நுழைவு வாயிலில் எப்போதும் ஒரு வயதான பெரியவர்  அந்நியர்கள் யாரும் உள்...
கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story கண்ணாடி : சூழ்நிலை கதை | Glass : Situation Story Reviewed by Dinu DK on March 22, 2017 Rating: 5
Powered by Blogger.