முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் | The Foolish Lion and the Clever Rabbit முட்டாள் சிங்கமும் புத்திசாலி முயலும் | The Foolish Lion and the Clever Rabbit Reviewed by Dinu DK on 6/29/2013 Rating: 5

படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit

Dinu DK 6/29/2013
உங்களுக்கு பிடித்த சிறுவர் கதைகள், சிறுவர் பாடல்களை தமிழ்சிறுகதைகள்.காம் தளம் மூலமாக மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ள விருப்பமா? விருப்பம் ...Read More
படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit படைப்புக்களை சமர்பிக்க | Submit Reviewed by Dinu DK on 6/29/2013 Rating: 5
நன்றி மறந்த சிங்கம் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் நன்றி மறந்த சிங்கம் - பஞ்சதந்திரக் கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 6/16/2013 Rating: 5
சிங்கமும் நரியும் - பஞ்சதந்திர கதைகள் சிங்கமும் நரியும் - பஞ்சதந்திர கதைகள் Reviewed by Dinu DK on 6/14/2013 Rating: 5
பஞ்சதந்திர கதைகள்: உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும் பஞ்சதந்திர கதைகள்: உப்பு வியாபாரியும் கழுதையின் தந்திரமும் Reviewed by Dinu DK on 6/07/2013 Rating: 5
Powered by Blogger.